نیکاراگوئه تسلیم نمی شود به DANIEL ORTEGA که معتقد است کشور این کشور است
جهان

نیکاراگوئه تسلیم نمی شود به DANIEL ORTEGA که معتقد است کشور این کشور است

دانیل اورتگا، رئیس جمهور فعلی نیکاراگوئه، یکی از بدترین اشتباهات یک حاکم را مرتکب می کند، که به مردم اجازه می دهد که برای ایده های مشابه که چند سال پیش در برابر دیکتاتور آناستیزو دفاع کرده بود، مردند. [...]

نیکاراگوئه: خون بی گناه علیه ستم
جهان

نیکاراگوئه: خون بی گناه علیه ستم

خون مردم بی گناه اجرا می شود مردم نیکاراگوئه با توجه به تظاهرات خشونت آمیز جوش، که نیاز به یک مداخله فوری سازمان ملل برای خنثی انحراف ناپایدار بازدارنده از دیکتاتور دانیل اورتگا و دولت دست نشانده خود. [...]