این قانون به قضات اسپانیایی کور نیست، که دیدند که چگونه سیاستمداران سعی در فساد می کنند
سیاست اسپانیایی

این قانون به قضات اسپانیایی کور نیست، که دیدند که چگونه سیاستمداران سعی در فساد می کنند

عدالت این است که تشخیص آنچه که solitariosinvisibles.org درست را دریافت نظرات روزانه و شکایت که نیاز به به افتخار تضاد همیشه جلوگیری از آسیب رساندن دریافت کننده چنین ادعاهایی و یا نارضایتی که از طبیعت ما [...]