بنیاد CIVIO شهروند

در اسپانیا بیش از مقامات 500 با محکومیت از 1996، جای خود را گرفته اند

201 آنها پلیس است. در میان محکومین، فقط 45 زنان هستند (در مقایسه با مردان 459)، اگر چه آنها بیش از نیمی از خدمات مدنی را نمایندگی می کنند. تحقیق روزنامه نگاری 21 / 11 / 18 برای CIVIO انجام شده توسط [...]