سیاست کاتالان

به "پردازش" اسپانیا واکنش نشان می دهند نه به عنوان آن باید منافع عمومی خود دفاع

هنگامی که ناامید شدم، دیدم که قایق در انتهای فیلم غرق می شود، تصمیم می گیرند خودشان را به عنوان تنها درمان برای جلوگیری از قطع شدن شکار انتخاب کنند. نتیجه این که ما از آن نتیجه خواهیم گرفت [...]

سیاست کاتالان

بارسلونا اشتباه کرده بود که شهردار را انتخاب کند که بیش از حد متضاد باشد ... با منافع و قصدش برای تبدیل شدن به رئیس جمهور ژنیتالیت

من نمی دانم اگر من ساخت یک جرم اجتماعی قابل سرزنش به خاطر من به یک زن که دارای اقتدار شهردار صحبت می کنند، بنابراین تدریس حفظ نام خوب از شهرستان [...]