دیکتاتور ونزوئلا برای بسته شدن بیش از حد طول می کشد، در حالی که یک خروج بی وقفه باعث درد یک تراژدی تبدیل به ناتوانی
جهان

دیکتاتور ونزوئلا برای بسته شدن بیش از حد طول می کشد، در حالی که یک خروج بی وقفه باعث درد یک تراژدی تبدیل به ناتوانی

نیکولاس مادورو مورو، دیکتاتور ونزوئلا، روزهایش را به خود اختصاص داده است .. او می رود و یا می افتد و غرق می شود در میان vomited از یک شهر است که دیگر فارماکوپه و یا صبر به حمایت از دولت خود. به نظر می رسد [...]